Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ́ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ ᴠᴜ̣ ʙᴇ́ 3 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʙɪ̣ “ᴄʜᴀ ᴅᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ” Đᴏ́ɴɢ Đɪɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ Đᴀ̂̀ᴜ: Vì sao ʟᴀ̀ Áɴ ᴛᴜ̛̉ ʜɪ̀ɴʜ
Đăng vào 5:52 am

Tʜᴇᴏ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ́ Đᴀ̀ᴏ Tʀᴜɴɢ Hɪᴇ̂́ᴜ, ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ “ᴄʜᴀ ᴅᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ” đᴏ́ɴɢ đɪɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂̀ᴜ ʙᴇ́ 3 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴠɪ̀ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴏ̛ đᴇ̂ ʜᴇ̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀɪ̀ɴʜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ʜᴀ̃ᴍ ʜᴀ̣ɪ đᴇ̂̉ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏᴀ̣ᴛ sɪɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ.

Lᴏ̀ɴɢ ɪ́ᴄʜ ᴋʏ̉ ᴄᴀᴏ đᴏ̣̂, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ

Vᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 8 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴏ̛̉ TP.HCM ʙɪ̣ “ᴅɪ̀ ɢʜᴇ̉” ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴏ̃ Qᴜʏ̀ɴʜ ᴛʀᴀɴɢ ʙᴀ̣ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ, đᴀ́ռʜ đᴀ̣̂ᴘ đᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛʜᴇᴏ đᴏ́, ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 3 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʙɪ̣ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ʟᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʀᴜɴɢ Hᴜʏᴇ̂ɴ đᴏ́ɴɢ 9 đɪɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂̀ᴜ đᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ɴɢᴜʏ ᴋɪ̣ᴄʜ, ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴛᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ̆ᴍ ᴘʜᴀ̂̃ɴ.

Lɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴜ̣ ʙᴀ̣ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ, đᴀ́ռʜ đᴀ̣̂ᴘ ᴅᴀ̃ ᴍᴀɴ, ᴠᴏ̂ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ́ɴʜ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ѕᴀ́т ʜᴀ̣ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ xᴀ̉ʏ ʀᴀ, ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ đᴀ̣̆ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ, ʙɪ ᴋɪ̣ᴄʜ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ đᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴜ̛̀ đᴀ̂ᴜ ᴍᴀ̀ ʀᴀ?

Cʜɪᴀ sᴇ̉ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴇ́ 3 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʙɪ̣ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ đᴏ́ɴɢ 9 đɪɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂̀ᴜ, Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ́, Tɪᴇ̂́ɴ sɪ̃, ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ Đᴀ̀ᴏ Tʀᴜɴɢ Hɪᴇ̂́ᴜ (Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ) ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴛᴀ̀ɴ ᴀ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʀᴜɴɢ Hᴜʏᴇ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ 3 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴀ́ռʜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̂́ʏ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴀ̃ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ đᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠɪ̀ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴏ̛ đᴇ̂ ʜᴇ̀ɴ.

Tʀᴏɴɢ đᴏ́, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ʟᴏ̀ɴɢ ɪ́ᴄʜ ᴋʏ̉ ᴄᴀᴏ đᴏ̣̂, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴀ̀ʏ. Tʜᴇᴏ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ́ Hɪᴇ̂́ᴜ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́, ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ 4 ᴛʜᴀ́ռɢ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ sᴇ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ sᴀ́ռɢ ʀᴏ̃ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʀᴜɴɢ Hᴜʏᴇ̂ɴ.

Vɪ̣ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ đɪ̣ɴʜ, ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴛᴀ̀ɴ ᴀ́ᴄ, ᴠᴏ̂ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ́ɴʜ ᴍᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʀᴜɴɢ Hᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ, ᴛʜɪ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴏ̂́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴀ́ռ ᴛᴜ̛̉ ʜɪ̀ɴʜ (ᴋᴇ̂̉ ᴄᴀ̉ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ) ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴛʜᴏᴀ̉ đᴀ́ռɢ. Bᴏ̛̉ɪ ʟᴇ̃, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀɪ̀ɴʜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ʜᴀ̃ᴍ ʜᴀ̣ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ đᴇ̂̉ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏᴀ̣ᴛ sɪɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ɴᴀ̆̀ᴍ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʏ́ ᴍᴜᴏ̂́ɴ.

Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ́ Đᴀ̀ᴏ Tʀᴜɴɢ Hɪᴇ̂́ᴜ Pʜᴀ̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ sᴀ̂ᴜ ʜᴏ̛ɴ, Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ́ Đᴀ̀ᴏ Tʀᴜɴɢ Hɪᴇ̂́ᴜ, đᴀ̃ ᴄʜɪ̉ ʀᴀ 3 sᴜ̛̣ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ “ᴅɪ̀ ɢʜᴇ̉, ʙᴏ̂́ ᴅᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ” ʙᴀ̣ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ, đᴀ́ռʜ đᴀ̣̂ᴘ ᴅᴀ̃ ᴍᴀɴ ᴍᴀ̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ʟᴀ̀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ɴʜᴜ̛ 2 ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴏ̛̉ ᴛʀᴇ̂ɴ.

Tʜᴜ̛́ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ sᴜ̛̣ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ̣̂ɴ. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʙɪ̣ ʜᴀ̣ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴜ̣ ᴀ́ռ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣, ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ́ᴜ đᴇ̂̀ᴜ ᴏ̛̉ ᴄᴀ̉ɴʜ “ʟᴏ̛̀ɪ ʀᴜ ᴄʜɪᴀ đᴏ̂ɪ”, ʟᴀ̀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ, đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴀɴ ᴠᴏ̛̃.

Kʜɪ ᴍᴇ̣ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴄʜᴀ đᴇ̉ đᴜ̛ᴀ ᴄʜᴜ́ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴏ̛̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ “ᴋʜᴀ́ᴄ ᴍᴀ́ᴜ ᴛᴀɴʜ ʟᴏ̀ɴɢ”, ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ đɪ̣ᴀ ɴɢᴜ̣ᴄ ɴᴇ̂́ᴜ ᴋᴇ̉ ɢᴀ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ đᴏ́ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋᴇ̉ ɪ́ᴄʜ ᴋʏ̉, ᴍᴀ́ᴜ ʟᴀ̣ɴʜ, ɴʜᴀ̂̃ɴ ᴛᴀ̂ᴍ. Tʀᴏɴɢ sᴀ̂ᴜ ᴛʜᴀ̆̉ᴍ ᴛᴀ̂ᴍ ʟʏ́ ɴᴏ̣̂ɪ ᴛᴀ̂ᴍ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋᴇ̉ đᴏ́ ᴄᴏɪ “ɴᴜ́ᴍ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ” ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴏ̂̀ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ɪ ɢᴀɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴀ̆́ᴛ.

Dᴏ ᴛʜᴏ̛ ɴɢᴀ̂ʏ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴠᴇ̣̂, ᴘʜᴀ̉ɴ ᴋʜᴀ́ռɢ ʜᴀʏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ đᴀ̣ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ, ɴᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̂̀ᴍ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʀᴀ̣̂ɴ, ʟᴀ̃ɴʜ đᴜ̉ sᴜ̛̣ ᴛᴀ̀ɴ ʙᴀ̣ᴏ, ᴠᴏ̂ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴏ̛́ɴ, ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜɪᴇ̂̉ᴜ sᴀᴏ ᴍɪ̀ɴʜ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ̣ᴛ. Nᴏ̂̃ɪ đᴀᴜ ᴛʀᴏɴɢ sᴜ̛̣ ɴɢᴏ̛ ɴɢᴀ́ᴄ ᴛᴏ̣̂ɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʀᴀ́ɪ ᴛɪᴍ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ ʀɪ̉ ᴍᴀ́ᴜ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ᴄᴀᴏ đᴏ̣̂ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴍɪɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋᴇ̉ ᴛʜᴜ̉ ᴀ́ᴄ.

Đᴀ̣ᴏ ᴛʀᴏ̛̀ɪ, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ đᴏ̛̀ɪ, ʟᴏ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴅᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋᴇ̉ ᴛᴏ̣̂ɪ đᴏ̂̀ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́. Mᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̉ɴ ᴀ́ռ ᴛʜɪ́ᴄʜ đᴀ́ռɢ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴋᴇ̉ ᴄᴏ́ ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴀ̀ đᴏ̀ɪ ʜᴏ̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ. Hɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴏ̛̉ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴄᴀᴏ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴠᴇ̂̀ ʙᴀ̉ɴ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ sᴜ̛̣ ᴛʀᴀ̉ ᴛʜᴜ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴀ̃ ᴍᴀ̂́ᴛ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ, ᴛɪ́ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɢɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ, ᴄᴀ̉ɪ ᴛᴀ̣ᴏ đᴇ̂̉ ᴛᴀ́ɪ ʜᴏ̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ đᴏ̛̀ɪ sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴜɴɢ.

Tʜᴜ̛́ 2, ᴛʜᴇᴏ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ́ Hɪᴇ̂́ᴜ ʟᴀ̀ sᴜ̛̣ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴀ́ɪ đᴏ̣̂ ᴠᴏ̂ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪ́ᴄʜ, ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ, ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ. Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴛʜᴇᴏ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ́ Hɪᴇ̂́ᴜ, ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴜ̣ ᴀ́ռ ɢɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴍᴏ̛́ɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ, đᴇ̂̀ᴜ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ʙᴀ̣ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ɢɪᴇ̂́ᴛ, ᴛʀᴇ̉ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ʜᴜ̛́ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ʙᴀ̣ᴏ ʟᴜ̛̣ᴄ, đᴏ̀ɴ ʀᴏɪ, ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴇ̂̉. “Tᴀ̣ɪ sᴀᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴏ đᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ sɪɴʜ ᴍᴇ̣̂ɴʜ ᴛʜᴜᴀ̂̀ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ᴛ ᴀ̂́ʏ ʟɪ̀ᴀ ʙᴏ̉ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đᴏ̛̀ɪ? Cᴏ́ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ᴋʜᴏ́ đᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̉ ʙɪ̣ ʙᴀ̣ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ? Tᴏ̂ɪ ɴɢʜɪ̃ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ! Tɪᴇ̂́ɴɢ ǫᴜᴀ́ᴛ ᴛʜᴀ́ᴏ, đᴏ̀ɴ ʀᴏɪ, đᴏ̂̉ ᴠᴏ̛̃, ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴋʜᴏ́ᴄ ʀᴇ́ ᴠᴏ̣ɴɢ ʀᴀ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴀ̀ ʙᴇ̂ɴ, sᴀᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴀ̂́ʏ.

Rᴏ̂̀ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ᴅᴜ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴏ̛̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴏɴ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜɪ đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̆ᴍ, ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ɴʜᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̂̀ᴍ ᴛɪ́ᴍ đᴏ̀ɴ ʀᴏɪ? Rᴏ̂̀ɪ ᴄᴏ̂ ɢɪᴀ́ᴏ ᴍᴀ̂̀ᴍ ɴᴏɴ, ᴛʜᴀ̂̀ʏ ɢɪᴀ́ᴏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̣ᴄ… ᴄᴏ́ ᴋʜᴏ́ ɢɪ̀ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ. Bɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴏ́ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ʟᴀ̣ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴀ̂ᴍ ʟʏ́ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̂́ᴛ.

Cʜɪ̉ ᴄᴀ̂̀ɴ, đᴜ́ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴛᴀ̂ᴍ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʀᴇ̉, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʏ́ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ… sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ́ đᴇ̂̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴄᴀ̂̀ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ǫᴜᴀ́ ᴍᴜᴏ̣̂ɴ”, Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ́ Hɪᴇ̂́ᴜ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ.

Hᴀɪ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴏ̃ Qᴜʏ̀ɴʜ ᴛʀᴀɴɢ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʀᴜɴɢ Hᴜʏᴇ̂ɴ

Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ́ Đᴀ̀ᴏ Tʀᴜɴɢ Hɪᴇ̂́ᴜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ̉ ʀᴏ̃, ᴏ̛̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴜ̣ ᴀ́ռ đᴀ̃ xᴀ̉ʏ ʀᴀ, xᴇ̂́ᴘ sᴀᴜ ᴋᴇ̉ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɢᴀ̂ʏ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴀ́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ, ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ́ᴜ, ʀᴏ̂̀ɪ đᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ, ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ… Tᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ ʟᴀ̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴏ̛̀ ᴏ̛, ᴠᴏ̂ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄʜɪ̉ ᴄʜᴀ̆ᴍ ʟᴏ ᴄʜᴏ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ʜᴀʏ ʟᴏ̛̣ɪ ɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɢɪᴀ́ ɴʜᴜ̛ ʜᴏ̣ ʙᴀᴏ đᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴜ́ᴛ ᴛʜᴏ̂ɪ, ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sɪɴʜ ʟɪɴʜ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴜ̛̃ ʟᴀ̣ɪ. ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠᴏ̂ ᴄᴀ̉ᴍ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴛᴀ̂ᴍ ʜᴏ̂̀ɴ đᴀ̃ ᴏ̛̉ ɢɪᴀɪ đᴏᴀ̣ɴ ᴅɪ ᴄᴀ̆ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴋɪᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ.

Tʜᴜ̛́ 3, ᴛʜᴇᴏ ᴠɪ̣ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʜᴏ̣ᴄ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ sᴜ̛̣ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴏᴀ́ɪ ʜᴏ́ᴀ, ʟᴇ̣̂ᴄʜ ʟᴀ̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋᴇ̉ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ռ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ. Ôɴɢ ᴄʜɪ̉ ʀᴏ̃ ᴋᴇ̉ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ʙᴀ̣ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴄʜᴜ̉ ʏᴇ̂́ᴜ ʟᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴋᴇ̂́, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̛̀, ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴏ̂́, ᴍᴇ̣ ᴛʀᴇ̉.

Đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜᴜɴɢ ᴛʀᴏɴɢ đᴀ̣̆ᴄ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴛᴀ̂ᴍ ʟʏ́ ᴛʜᴜ̉ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟᴀ̀ sᴜ̛̣ ᴛʜᴏᴀ́ɪ ʜᴏ́ᴀ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ, ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ đᴀ̣̆ᴄ đɪᴇ̂̉ᴍ ʟᴇ̣̂ᴄʜ ʟᴀ̣ᴄ ɴʜᴜ̛: ᴛɪ́ɴʜ ɪ́ᴄʜ ᴋʏ̉ ᴄᴀᴏ đᴏ̣̂, ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ đᴏ̂́ɪ ʜᴏ́ᴀ ʟᴏ̛̣ɪ ɪ́ᴄʜ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, ʟᴏ̂́ɪ sᴏ̂́ɴɢ ᴠɪ̣ ᴋʏ̉, ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛʜᴜ̣, ᴛʜᴏ́ɪ ǫᴜᴇɴ ᴅᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̣ᴏ ʟᴜ̛̣ᴄ đᴇ̂̉ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛᴏ̉ᴀ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ ᴛᴀ̂ᴍ ʟʏ́ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴛɪᴇ̂́ᴘ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, ᴄᴏɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ᴍᴜ̛̣ᴄ ᴠᴇ̂̀ đᴀ̣ᴏ đᴜ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ sᴀᴜ ʜᴜɴɢ ᴛʜᴜ̉ ʟᴀ̀ ʙᴏ̂́ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴇ̉. Hᴏ̣ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ đɪᴇ̣̂ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴋᴇ̉ ᴛʜᴜ̉ ᴀ́ᴄ ᴏ̛̉ ᴛʜᴀ́ɪ đᴏ̣̂ ᴛʜᴏ̛̀ ᴏ̛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴀɴ ɴɢᴜʏ, ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ.

Rᴀ̂́ᴛ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏ̣ ᴛᴏ̂̀ɴ ᴛᴀ̣ɪ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢᴀ́ռʜ ɴᴀ̣̆ɴɢ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴᴜᴏ̂ɪ ɴᴏ́ ɴʜᴜ̛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴠᴜ̣, ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛɪ̀ɴʜ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴛᴜ̛̉, ᴘʜᴜ̣ ᴛᴜ̛̉ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̀. Rᴀ̂́ᴛ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉, ᴛʀᴏɴɢ sᴀ̂ᴜ ᴛʜᴀ̆̉ᴍ, ʜᴏ̣ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ɴʜᴜ̛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏ̛̉ ɴɢᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛɪ̀ᴍ ᴅᴜʏᴇ̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ.

Cʜᴜ̛ᴀ ʜᴇ̂́ᴛ, đᴜ̛́ᴀ ʙᴇ́ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴀ̆́ᴄ ʜᴏ̣ ɴʜᴏ̛́ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴛʜᴀ̉ᴍ đᴀ̃ ǫᴜᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̉ɴʜ ɢʜᴇ́ᴘ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴ ʜᴀ̉ᴏ ᴄᴜ̃. Vᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ sᴀ̆́ᴄ ᴛʜᴀ́ɪ ᴛᴀ̂ᴍ ʟʏ́ ɴᴀ̀ʏ, ᴏ̛̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜ̛̀ɴɢ ᴍᴜ̛̣ᴄ ɴᴀ̀ᴏ đᴏ́, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʜᴏ̣ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ʙᴀ̣ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ɴᴜ́ᴍ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

Tᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴜ̣ ᴀ́ռ đᴀᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴᴀ̀ʏ, ɴᴀᴍ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ́ ɴʜᴀ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ, ᴄᴀ̂̀ɴ đᴀ̣̆ᴛ ʀᴀ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ʜᴇ̣̂ ᴛʀᴏ̣ɴɢ, đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ sᴀᴏ đᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɪ ᴘʜᴜ̣ᴄ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ. “Đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ɴᴇ̂ᴜ ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴄᴏɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴛʜᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̀ɴ; ʟᴀ̀ᴍ sᴀᴏ đᴇ̂̉ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ Vɪᴇ̣̂ᴛ ʙᴇ̂̀ɴ ᴠᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̣ɪ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄᴏ́ ᴛᴇ̂ɴ: ʟʏ ʜᴏ̂ɴ. Cʜɪ̉ ᴋʜɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʙᴇ̂̀ɴ ᴠᴜ̛̃ɴɢ, ᴍᴏ̛́ɪ đᴏ̛̃ đɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɪ ɴʜᴜ̛ đᴀɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ”, ᴏ̂ɴɢ Hɪᴇ̂́ᴜ ɴᴇ̂ᴜ ʀᴏ̃.

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: ʜᴛᴛᴘs://ᴋᴇɴʜ14.ᴠɴ/ᴛʀᴜɴɢ-ᴛᴀ-ᴘʜᴀɴ-ᴛɪᴄʜ-ᴠᴜ-ʙᴇ-3-ᴛᴜᴏɪ-ʙɪ-ᴄʜᴀ-ᴅᴜᴏɴɢ-ᴅᴏɴɢ-ᴅɪɴʜ-ᴠᴀᴏ-ᴅᴀᴜ-ᴀɴ-ᴛᴜ-ʜɪɴʜ-ʟᴀ-ᴛʜᴏᴀ-ᴅᴀɴɢ-20220121082827762.ᴄʜɴ


Bài viết liên quan