ɪ̀ Sᴀᴏ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ Đᴇ̣̂ ᴛᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴀ̂́ᴛ ᴅɪᴇ̂̃ᴍ ᴍʏ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴋʏ̃, ᴏ̛̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴏ̛ɪ ᴋᴏ ᴀɪ ɴɢᴏ̛̀?
Đăng vào 3:53 am

Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ – Hᴏᴀ̀ɴ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ – Nʜᴀ̂́ᴛ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ đᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴜ́ɪ ɢɪᴜ̣ᴄ, ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ ʟᴀ̀ᴍ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴏ̂ɴɢ Tʜᴀ̆́ɴɢ ʙᴀ̀ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴍᴀɴ ʀᴏ̛̣, ʜᴏ̀ɴɢ đᴀ́ɴʜ ᴄᴜ́ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴍᴜ̃ɪ ᴅᴜ̀ɪ ᴛʜᴀʏ ᴠɪ̀ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ʜᴏ̣ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ǫᴜᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴏ̂ɴɢ Tʜᴀ̆́ɴɢ ʙᴀ̀ Mᴀɪ.

Vᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ – Hᴏᴀ̀ɴ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ – Nʜᴀ̂́ᴛ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ đᴇ̂̀ᴜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴᴇ̂́ᴜ ɴʜᴜ̛ Cᴏ̂ɴɢ Aɴ ᴛᴏ́ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ sᴀ́ɴɢ sᴜᴏ̂́ᴛ ǫᴜᴀʏ đᴀ̂̀ᴜ ᴛʜɪ̀ sᴇ̃ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴋʏ̀ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴏ̣, ʙᴏ̛̉ɪ ᴋʜɪ đᴀ̂́ʏ ᴠᴏ̛̉ ᴋɪ̣ᴄʜ ᴍᴀɴɢ ᴛᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ᴄᴏɴ sᴇ̃ ʜᴀ̣ ᴍᴀ̀ɴ.

Vᴀ̣̂ʏ ɴᴇ̂ɴ ᴅᴜ̀ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴅᴜ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ, đᴇᴍ ɴᴏ́ đɪ ᴄᴀ̂́ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴏ̛ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʙɪ́ ᴍᴀ̣̂ᴛ, ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴋʏ̃, đᴇ̂̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴀ̆́ᴄ, ɴᴏ̛ɪ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴋʜɪ ᴏ̂ɴɢ Tʜᴀ̆́ɴɢ ʙᴀ̀ Mᴀɪ sᴇ̃ ᴋʜɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏɴ ᴋʜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴠᴇ̣ɴ ɴʜᴜ̛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ.

Mᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̣ɴ đᴏ̣ᴄ xᴏᴀʏ ǫᴜᴀɴʜ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ɴᴀ̀ʏ:

TA
ɴᴇ̂́ᴜ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ADN đᴜ̛́ᴀ ʙᴇ́ 7 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴏ́ ɢᴇɴ LTV ᴠᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Tʜᴀ̆́ɴɢ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ Bᴀ̀ Mᴀɪ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ǫᴜɪ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ DM ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄʜᴏ đᴀ́ᴍ ǫᴜʏ̉ đᴏ́.

Lᴇ̂ Tʜᴜ̉ Đᴜ̛́ᴄ
Nᴏ́ɪ ɢɪ̀ ɴᴏ́ɪ,ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ xᴀ̂́ᴜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛̀ɴɢ ᴛᴜ̣ɪ ɴᴏ́ đᴀ̃ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴜ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴅɪᴇ̂̃ᴍ ᴍʏ ᴠᴀ̀ ʜᴏ̂̀ ᴄᴀ́ ᴛʀᴇ̂ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴇ́ᴏ ʙᴏ̛̃ ᴛʜᴇ̂ᴍ 1 ᴛɪ́

Tʀᴀ̂̀ɴ Mʏ̃ Dᴀɴʜ
Đᴇ̂́ɴ ɢɪᴏ̛̀ ᴍᴀ̀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪ̀ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜɪ̀ ᴄʜɪ̉ sᴏ̛̣ ʟᴀ̀ɴʜ ɪ́ᴛ ᴅᴜ̛̃ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ. Cᴀ̂̀ᴜ ᴍᴏɴɢ ᴇᴍ sᴇ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪ̀ɴʜ ᴀɴ…

Qᴜʏ̀ɴʜ Mᴀ̂ʏ
Nᴇ̂́ᴜ ᴍᴀ̀ ᴍᴏ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ɴʜᴜ̛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴛʜɪ̀ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ đᴀ́ɴɢ sᴏ̛̣ ɢᴀ̂́ᴘ ᴛʀᴀ̆ᴍ ᴠᴀ̣ɴ ʟᴀ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ đᴀ́ɴɢ sᴏ̛̣ ɴʜᴀ̂́ᴛ

Tɪ Nᴏᴏ
Aᴅ ɴᴏ́ɪ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴄʜᴀ̆́ᴄ sᴀ̆́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴄ ᴛɪɴ ᴋᴏ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴅɪᴇ̂̃ᴍ ᴍʏ ʀᴏ̂̀ɪ…

Hᴜᴇ̣̂ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ
Bᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ ᴠᴜ̣ CA Vɴ đᴇ̂̀ᴜ ᴛɪ̀ᴍ ʀᴀ ʜᴜɴɢ ᴛʜᴜ̉, đᴀ̂ʏ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ 1 ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ 23 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴍᴀ̀ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴋ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴜɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ????

Hᴏ̂̀ɴɢ Tʜᴀ̆́ᴍ
Cʜᴀ̉ ᴄᴏ́ ʟᴇ̉ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴀ̆ɴ ɴɢᴏɴ ʙᴏ̂̉ ʙᴇ́ᴏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ʟᴜ̃ ᴄᴀ́ ᴛʀᴇ̂ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴᴇ̂ɴ, ᴄʜᴇ̀ɴ ᴏ̛ɪ😢

Úᴛ Tɪᴇ̂̀ɴ
Kʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ ǫᴜᴀʏ đᴀ̂̀ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̂̀ɴ ᴀᴍ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ xᴀ̉ʏ ʀᴀ đᴀ̂ᴜ .

Tʀᴀ̂̀ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Kʏ̀
Vᴀ̣̂ʏ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴛɪᴀ ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ . DM ᴄᴏ̀ɴ sᴏ̂́ɴɢ ᴛʜɪ̀ ɢđ LTV ᴋʜᴏ́ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ᴛᴏ̣̂ɪ . Vᴋ ᴏ̂ɴɢ TM ᴄᴏɴ ᴛʜɪ̀ ᴛɪ̀ᴍ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʀᴀ ᴍᴀ̀ sᴀᴏ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʀɪ́ đᴀ̂ᴜ ᴍᴀ̀ ʟᴇ̂ɴ ʟɪᴠᴇ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ H. Cʜᴀ̆́ᴄ ᴠᴋ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴜ̉ ʏᴇ̂́ᴜ ᴍᴜᴏ̂́ɴ đᴜ̛ᴀ ɢđ LTV đɪ ᴛᴜ̀ . Cʜᴜ̛́ ᴋᴏ ᴄᴏ̀ɴ ǫᴛ đᴇ̂́ɴ ᴄᴏɴ ɴᴜ̛̃ᴀ

Hᴀ̣ɴʜ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ
Dɪ̃ᴍ Mɪ ᴍᴀ̀ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪ́ᴄʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏ̃ɪ ᴛʀᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪ̀ 4 ᴄʜᴀ ᴄᴏɴ ɴʜᴀ̀ ɴᴏ́ ᴀ̆ɴ đᴜ̉ ǫᴜᴀ̉ ɴᴀ̀ʏ đɪ ʀᴀ̂́ᴛ xᴀ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ɢɪ̀ ᴄʜᴏ đᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ xᴜᴏ̂́ɴɢ ʟᴏ̂̃ ʟᴜᴏ̂ɴ :)))

“Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ xᴜ̛̉ ʟɪ́ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ɴᴀ̣̆ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴠɪ̀ đᴀ̃ ᴄᴀ̂́ᴍ ᴄᴏ̂ ǫᴜᴀ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ”

Lᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Tʀᴀ̂̀ɴ Qᴜᴏ̂́ᴄ Dᴜ̃, ᴍᴇ̣ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ ᴠᴀ̀ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ (ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴀ́ɪ)

“2 ɴᴀ̆ᴍ ǫᴜᴀ, ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ đᴀ̃ ᴛʀᴀ̉ɪ ǫᴜᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ̆ɴɢ ᴛʀᴀ̂̀ᴍ, ʙᴜᴏ̂̀ɴ ʟᴏ. Cʜᴏ đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ ʙɪ̣ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́, ᴛᴏ̂ɪ ᴛɪɴ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ sᴇ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ᴀ́ɴʜ sᴀ́ɴɢ”, Lᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Dᴜ̃ ɴᴏ́ɪ.

Bᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ʀᴀ ᴛᴏ̀ᴀ ᴠɪ̀ đɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴄᴏɴ “ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪ́ᴄʜ”

Vᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ɴᴀ̆ᴍ 2021, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴏ̀ᴀ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ “50 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ” đᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ. Sᴀᴜ 9 ᴛɪᴇ̂́ɴɢ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴏ̀ᴀ ᴋʜᴇ́ᴘ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Cʜᴀ̂ᴜ Vɪɴʜ Hᴏ́ᴀ ʙɪ̣ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴀ́ɴ 2 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ “ ᴄᴏ̂́ ʏ́ ɢᴀ̂ʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ” ɴʜᴜ̛ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴀ́ɴ ᴛʀᴇᴏ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛʜᴜ̛̉ ᴛʜᴀ́ᴄʜ 4 ɴᴀ̆ᴍ.

Pʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴏ̀ᴀ ʙᴀ̆́ᴛ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 2019, ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ (SN 1999) ᴛᴜ̛̀ɴɢ đᴇ̂́ɴ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ đᴇ̂̉ xɪɴ “ᴛᴜ ᴛᴀ̣̂ᴘ”. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Vᴏ̃ Vᴀ̆ɴ Tʜᴀ̆́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̀ Đᴏᴀ̀ɴ Tʜɪ̣ Tᴜʏᴇ̂́ᴛ Mᴀɪ, đᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̣ ᴏ̛̉ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Bɪ̀ɴʜ Tᴀ̂ɴ, TP.HCM, ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ʟɪ́ ᴅᴏ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ɢɪᴀ́ᴏ ʜᴏ̣̂ɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ.

Qᴜᴀ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ, ʙᴀ̀ Mᴀɪ đᴀ̃ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ sᴜ̛̣ ʟᴏ ɴɢᴀ̣ɪ ᴋʜɪ “ɴɢᴏ̂ɪ ᴄʜᴜ̀ᴀ ᴛᴜ̛̣ xᴜ̛ɴɢ” ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴛʀᴀɪ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ “ᴛᴜ” ᴄʜᴜɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ.

Cᴜᴏ̂́ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ 10/2019, ᴏ̂ɴɢ Tʜᴀ̆́ɴɢ, ʙᴀ̀ Mᴀɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̀ Cʜᴀ̂ᴜ Vɪɴʜ Hᴏ́ᴀ (ʙᴀ́ɴ ʜᴜ̉ ᴛɪᴇ̂́ᴜ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Tʜᴀ̆́ɴɢ) ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏ̣ ʜᴀ̀ɴɢ đᴀ̃ đᴇ̂́ɴ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴄᴏɴ ᴠᴀ̀ xᴀ̉ʏ ʀᴀ xᴏ̂ xᴀ́ᴛ. Tʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ɴʜᴏ́ᴍ ᴏ̂ɴɢ Tʜᴀ̆́ɴɢ ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴛʜᴏ̛̀ ᴛᴜ̛̣ xᴏ̂ xᴀ́ᴛ, ʙᴀ̀ Hᴏ́ᴀ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴍɪᴇ̂́ɴɢ ɢᴀ̣ᴄʜ ᴍᴇɴ ɴᴇ́ᴍ ᴛʀᴜ́ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Nʜɪ̣ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ (22 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, sᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ), ɢᴀ̂ʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ 13% ɴᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ᴋɪᴇ̣̂ɴ.

Nɢᴀʏ sᴀᴜ đᴏ́, sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, xᴜ̛̉ ʟʏ́. Kʜɪ ᴘʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴏ̀ᴀ xᴜ̛̉ đᴏ̛ɴ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Nʜɪ̣ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀ́ɴ ᴘʜᴀ̣ᴛ 2 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀ ᴛʀᴇᴏ ᴄʜᴏ ʙᴀ̀ Hᴏ́ᴀ ᴋʜᴇ́ᴘ ʟᴀ̣ɪ, ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Cʜᴀ̂ᴜ Vɪɴʜ Hᴏ́ᴀ đᴀ̃ ᴠᴏ̛̃ ᴏ̀ᴀ.

Lᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Tʀᴀ̂̀ɴ Qᴜᴏ̂́ᴄ Dᴜ̃ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Cʜᴀ̂ᴜ Vɪɴʜ Hᴏ́ᴀ ᴛʀᴏɴɢ sᴜᴏ̂́ᴛ 2 ɴᴀ̆ᴍ ǫᴜᴀ.

Lᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Dᴜ̃ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ: “Bᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄʜɪ̣ Hᴏ́ᴀ ᴄᴏ́ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ʀᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ. Cʜɪ̣ đᴀ̃ ʟʏ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ, đᴀɴɢ ᴘʜᴜ̣ ʙᴀ́ɴ ʜᴜ̉ ᴛɪᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴜᴇ̂, ᴄᴏ́ ᴛʜᴜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴏ̂̉ɴ đɪ̣ɴʜ. Tʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ᴄʜɪ̣ ᴀ̂́ʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠɪᴇ̂́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʀᴏ̀ɴ ᴠᴇ̣ɴ. Tᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ᴠᴜɪ ᴠᴀ̀ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɢɪᴜ́ᴘ ᴄʜɪ̣ ᴀ̂́ʏ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴏ̀ᴀ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ. Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ᴀɴʜ Tʜᴀ̆́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̣ Mᴀɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ᴛʀᴜʏ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣”.

Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đᴏ́, ɴʜᴏ́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ̣ɪ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ đᴀ̃ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ sᴜ̛̣ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ ᴋʜɪ ᴘʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴏ̀ᴀ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ. Tʜᴇᴏ ᴏ̂ɴɢ Nʜɪ̣ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ (SN 1998), ʙɪ̣ ʜᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʙᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ 3,3 ᴛʏ̉ đᴏ̂̀ɴɢ. Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ sᴇ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴋɪᴇ̣̂ɴ.

Lᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Dᴜ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ: “Hɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ, ᴄᴏ́ ʜᴀɪ ᴄᴀ̂́ᴘ xᴇ́ᴛ xᴜ̛̉ ʟᴀ̀ sᴏ̛ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ. Vɪᴇ̣̂ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ “ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴋɪᴇ̣̂ɴ” ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Nʜɪ̣ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ᴄᴀ̂́ᴘ xᴇ́ᴛ xᴜ̛̉, ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ xᴇᴍ xᴇ́ᴛ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɪ, ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴏ́ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̂́ ᴛᴜ̣ɴɢ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̛́ ᴍᴏ̛́ɪ. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴀ́ɴ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴜ̛̣ᴄ ʀᴏ̂̀ɪ. Nᴇ̂́ᴜ ʜᴏ̣ đᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ đᴏ̛ɴ, ᴛᴏ̀ᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ sᴇ̃ xᴇᴍ xᴇ́ᴛ. Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ʜᴏ̣ ʙɪ̣ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ, ᴛᴏ̀ᴀ ᴀ́ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ sᴇ̃ ᴛᴀ̣ᴏ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀᴍ ᴅᴜ̛̣ ᴘʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴏ̀ᴀ ɴᴀ̀ʏ”.

Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ʙᴀ̣̆ᴛ ᴠᴏ̂ ᴀ̂ᴍ ᴛɪ́ɴ

Lᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Dᴜ̃ ᴋᴇ̂̉, 2 ɴᴀ̆ᴍ ǫᴜᴀ, ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ đᴜ̛ᴀ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ ᴛʀᴏ̛̉ ɴᴇ̂ɴ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ʙᴇ̂́ ᴛᴀ̆́ᴄ.

Lᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Dᴜ̃ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉: “Tᴏ̂ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴇ̂́ɴ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ʙᴀ́ᴏ, đᴀ̀ɪ. Tʜᴀ́ɴɢ 11/2019, ᴛᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ đᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ đᴇ̂̉ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ. Tᴀ̣ɪ đᴀ̂ʏ, ᴄʜᴀ́ᴜ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ đᴀ̃ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ “xᴜ̛̉ ʟɪ́ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ɴᴀ̣̆ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣” ᴠɪ̀ đᴀ̃ ᴄᴀ̂́ᴍ ᴄᴏ̂ ǫᴜᴀ ʟᴀ̣ɪ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ. Tᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ɴɢᴏ̛̃ ɴɢᴀ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ “ᴄᴏ́ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀”! Tᴀ̣ɪ sᴀᴏ ʜᴏ̣ ᴛᴜ ʜᴀ̀ɴʜ ᴍᴀ̀ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴠᴏ̛́ɪ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́? Ôɴɢ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ đᴀ̃ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʀᴀ̀ɴʜ ʀᴇ̃, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴇ̂̀ đᴀ̣ᴏ ʟɪ́, ᴛᴜ ʜᴀ̀ɴʜ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜᴏ̣ᴄ ʜᴏ̉ɪ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ”.

Sᴜᴏ̂́ᴛ 2 ɴᴀ̆ᴍ ǫᴜᴀ, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Dᴜ̃ đᴀ̃ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ. “Cᴏ́ ɢɪᴀɪ đᴏᴀ̣ɴ, ᴄʜɪ̣ Mᴀɪ ᴏ̂́ᴍ, sᴜ́ᴛ ɢᴀ̂̀ɴ ᴍᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂́ʏ ᴋɪ́. Cʜɪ̣ ᴀ̂́ʏ ʙᴏ̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ ʟᴀᴏ đɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴄᴏɴ. Cᴏ́ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ, ᴀɴʜ Tʜᴀ̆́ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜɪ̣ ᴀ̂́ʏ sᴇ̃ ᴍᴀ̂́ᴛ đɪ ᴠɪ̀ ᴄʜɪ̣ᴜ đᴜ̛̣ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̂̉ɪ, ᴄʜɪ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀ̆ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴜᴏ̂́ɴɢ, sᴜʏ sᴜ̣ᴘ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ. Nʜᴜ̛ɴɢ ᴅᴀ̂̀ɴ ᴅᴀ̂̀ɴ, ɴʜᴏ̛̀ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́, ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ, ᴄʜɪ̣ ᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̛́ɪ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴅᴀ̣̂ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ đᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đɪ ᴛɪ̀ᴍ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ”, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Dᴜ̃ ɴᴏ́ɪ.

Tʜᴇᴏ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Dᴜ̃, ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜᴀ̆́ɴ ɴᴀ̀ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̀ɴɢ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ “ᴛʀᴀ̉ ᴄᴏɴ”, ʜᴏ̣ sᴇ̃ “xᴀ̂ʏ ᴄʜᴜ̀ᴀ, sᴜ̛̉ᴀ ᴄʜᴜ̀ᴀ” ᴄʜᴏ ɴʜᴏ́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ đᴇ̂̀ᴜ ʙɪ̣ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴏ̂́ɪ ʙᴏ̛̉ɪ ʜᴏ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ʜᴏ̣ ᴄʜɪ̉ ᴄᴀ̂̀ɴ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ ᴏ̛̉ đᴏ́.

Cʜᴏ đᴇ̂́ɴ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀, ᴏ̂ɴɢ Tʜᴀ̆́ɴɢ ʙᴀ̀ Mᴀɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛɪ̀ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ. Cᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ “ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪ́ᴄʜ” ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̂̃ɴ đᴀɴɢ ʟᴀ̀ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴏ̂ɴɢ đᴀ̉ᴏ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ. Tʀᴏɴɢ sᴜᴏ̂́ᴛ 2 ɴᴀ̆ᴍ ǫᴜᴀ, ᴄᴏ̂ đᴀ̃ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴋʜᴏ̉ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ đᴀ̆ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ.

Vᴇ̂̀ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ɴᴀ̀ʏ, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Dᴜ̃ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ: “Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̃ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴀ́ᴍ xᴇ́ᴛ ᴠᴀ̀ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ. Hᴏ̣ đᴀ̃ ɢɪᴜ̛̃ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴀ̀ɪ ʟɪᴇ̣̂ᴜ, sᴏ̂̉ sᴀ́ᴄʜ, ᴍᴀ́ʏ ᴛɪ́ɴʜ… ᴠᴀ̀ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ. Tᴏ̂ɪ ᴛɪɴ ʜᴏ̣ ᴄᴏ́ đᴜ̉ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣ đᴇ̂̉ ᴛɪ̀ᴍ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Dɪᴇ̂̃ᴍ Mʏ.

Vᴇ̂̀ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ, ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴅᴀɴʜ “ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̣ ᴅᴏ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ xᴀ̂ᴍ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟᴏ̛̣ɪ ɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ”, ɴʜᴏ́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ɴᴇ̂́ᴜ ʙɪ̣ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴜ̛̀ᴀ đᴀ̉ᴏ, ʟᴀ̣ᴍ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ đᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɢɪ̀ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀. Đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴛ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ Tɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Bᴏ̂̀ɴɢ Lᴀɪ”.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴜ̛́ᴄ Hᴏ̀ᴀ đᴀ̃ ʀᴀ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ 4 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ, ɢᴏ̂̀ᴍ: Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ (SN 1932); Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Hᴏᴀ̀ɴ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ (SN 1990); Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Nʜᴀ̂́ᴛ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ (SN 1991) ᴠᴀ̀ Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Tʀᴜ̀ɴɢ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ (SN 1995). Hɪᴇ̣̂ɴ, ʙɪ̣ ᴄᴀɴ Lᴇ̂ Tᴜ̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ ʙɪ̣ ᴀ́ᴘ ᴅᴜ̣ɴɢ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴄᴀ̂́ᴍ đɪ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴᴏ̛ɪ ᴄᴜ̛ ᴛʀᴜ́, 3 ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ.


Bài viết liên quan